در سریال « افسانه جومونگ » جومونگ همچون موسی (ع) در خانه فرعون ( امپراطور)رشد می کند ، با وی به مخالفت بر می خیزد و در نهایت مردم آواره را با گذراندن از رودخانه ای پهناور (که گذرموسی (ع) از رود نیل را تداعی می کند ) به سرزمین خالی ازسکنه پدرانش یعنی چوسان قدیم ( ارض موعود ) وارد می کند.

چوسان در ذهن عبارت « چوسان – jew sun » یعنی خورشید یهود را متبادر می سازد و ماجرا آنجا شگفت آور می شود که خورشید در تورات نماد ارض موعود یا سرزمین مادری می باشد! چوسان که ارض موعود شد ، منجی این قوم –جومونگ- نیز راهبی یهودی می شود (راهب یهودی=( jew monk و پایه های ابتدایی امپراتوری خودرا در جولبن (لبنان یهود=jew lebun) بنا می کند . در بیشتر واژه های کلیدی ای افسانه کره ای ،«جو» یا چیزی شبیه آن ( که دقیقا با همین تلفظ ، در زبان لاتین به معنای یهودی است ) به کار رفته است.

جالب اینکه بیشتر این عبارات ، اسامی خاص هستند تا درصورت ترجمه و دوبله به زبان های دیگر ، تغییر نکنند .

البته آنچه بیان شد ، سوای موراد متعدد نماد گرایی  تصویری صهونیستی این سریال است . اگر نقشه چوسان قدیم که روی پوست ترسیم شده را دیده باشید فقط کافیست نقشه فرضی ارض موعود صهونیستها (نیل تا فرات) را پیشتر دیده باشید تا از این شباهت بی اندازه به شگفت آیید . در پس سکانسهای مختلف این سریال با ستاره شش گوش یا تصاویر ارض موعود صهونیستهاست ، مواجه می شوید .

منبع : http://besthistory.rzb.ir
محمدحسین کتابی 1396/09/26