در شبانگاهان 20 آوریل 1889 در وین ، کودکی به دنیا آمد که یک جهانی را متحول و دگرگون ساخت نام او آدولف بود!

 

او پدری خشن و تندخو داشت که مادرش و اورا به شدت کتک میزد تا اینکه دوران جوانی اش رسید و تابلو هایی را با خود به وین اتریش برد.

 

او میخواست در دانشگاه هنر نقاشی وین تحصیل کند ، اما قبول نشد !

 

او حالا یک بی خانمان بود! سال ها بعد وقتی صدای شلیک هایی را شنید که لهستانی ها ، ولیعهد اتریش را ترور میکردند ، به آلمان رفت و در یکی از هنگ های ویژه قیصر آلمان به خدمت در آمد!

او چندین صلیب آهنی دریافت کرد اما هیچ وقت ترفیع نگرفت!

روزی از روز ها ، در بحبوحه اولین جنگ جهانی ، وقتی داشتند برای حمله حرکت میکردند ، دشمن حملات شیمیایی را آغاز کرد و رهبر آلمان نازی در این حملات ...

 

ادامه زندگی نامه در قسمت دوم...

 

نقاشی هیتلر

 

 

محمدحسین کتابی 1396/09/25